Musa Çinkılıç

sprat2  irata2  akcadag     trabant

 

 

Rekreasyon

rekreasyonRekreasyon yaşam kalitesini artırmak için serbest veya boş zamanlarda gönüllü olarak yapılan faaliyetleri kapsayan disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Bu tanımda “boş zaman” yanında “serbest zaman” kavramının kullanılması bilinçli bir şekilde yapılmıştır.

Yapılan yeni çalışmalarda yaşam kalitesinin artırılması çabalarının sadece boş zaman içinde değil, serbest zaman içinde de değerlendirilmesi gerçeği ortaya konulmakta ve vurgulanmaktadır. Rekreasyon sağlıklı ve engelli olan her yaşta ve beceri seviyesinde serbest zaman aktivitelerine katılan bireyleri kapsamakta vesağlıklı yaşama eğilimlerine bağlı olarak, eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde, önemli bir talep görmektedir. Bu nedenle yurtdışında rekreasyona yönelik önemli sayıda lisans ve lisansüstü programlar bulunmakta verekreasyon ile ilgili eğitim ve araştırma etkinlikleri uzun yıllardır üniversitelerde yürütülmektedir.Üniversitelerdeki programların temelini oluşturan ana faktörlerin içinde genel olarak sağlık, spor, turizm, çevre, park, orman, boş zaman etkinlikleri, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, coğrafya, beşeri coğrafya, işletme bilimleri (yönetim, pazarlama vd.) ile rekreatif faaliyetlerin bulunduğu görülebilir. Rekreasyona yönelik bölümlerin, disiplinlerarası ve çok disiplinli çalıştığı ortadadır.

        Bireylerin sağlıklı yaşama arzuları onların hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamalarına fırsat tanıyan rekreasyon faaliyetlerine yöneltmektedir. Bu nedenle Dünya’da rekreasyona yönelik bilimsel çalışmaların rekreasyon terapisi (terapötik rekreasyon), sportif rekreasyon (iç mekanve dış mekan rekreasyonu-velnes,fitnes), ticari ve ticari olmayan rekreasyon (rekreasyon işletmeleri ve kar amacı gütmeyen kamusal rekreasyon alanları), sağlık turizmi ve medikal turizm (kaplıca, kür, masaj ve hidroterapi) gibi alanlarda çeşitlendiği ve bu alanlara olan ilginin arttığı görülmektedir.

        Rekreasyon; önceleri Rekreasyon ve Spor daha sonraları ise Rekreasyon şeklinde olmak üzere eğitim ve sınırlı da araştırma etkinliklerine konu olmaya başlamıştır. Önceleri Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde açılmaya başlanan ve Rekreasyon (Rekreasyon ve Spor) ağırlıklı programlara iki-üç yıldır Turizm Fakülteleri bünyesinde açılmaya başlayan Rekreasyon Yönetimi bölümleri de eklenmeye başlanmıştır.

Rekreasyon Bölümünün Amaçları


Hem kamu hem de özel sektörün spor, sağlık ve rekreasyon kuruluşlarında istihdam edilebilecek kaliteli bireyler yetiştirmek,

Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilecek yeterli bilgi birikimine ve beceriye sahip, donanımlı rekreasyon terapistlerini yetiştirmek,

Sağlıklı bir toplum için bireysel sağlık ve fitnes yönetimi konusunda uzman bireyler yetiştirmek,

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasında rekreasyon terapisi faaliyetlerini planlayabilecek ve yönetebilecek donanıma sahip liderler yetiştirmek,

Yaşlılara yönelik gerentoloji alanıdan rekreasyon faaliyetlerini planlayacak, yürütecek ve rehberlik edecek lider elemanlar yetiştirmek,

Özel sağlık kulüpleri ve fitnes merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde ve bu tesislerde çalışabilecek spor, sağlık ve rekreasyon elemanları yetiştirmek,

Rekreasyon, spor, sağlık ve doğa turizmi alanında profesyonel rehberler yetiştirmek,

Yenilikçi yaklaşımlarla rekreasyon ve serbest zaman planlama becerisini, geleceğin rekreasyon liderlerine kazandırılmasını sağlamak,

Rekreasyon- turizm hizmetleri ve rekreasyon terapisi alanındaki kavram ve kuramların öğrenilmesine yardımcı olmak ve bunların mesleki becerilere dönüşmesini sağlamak,

Rekreasyon yönetimi, hareket bilimi, fiziksel eğitim konusunda bütünsel yaklaşımlarla akademik düzeyde eğitim sağlamak,

Rekreasyonda güvenlik, risk ve kalite yönetimi konusunda bilgi birikimi ve beceri sağlamak,

Rekreasyonda serbest zaman yönetimi, çağdaş yaklaşımlar ve kavramlar konularında yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip liderler yetiştirmek,

Fiziksel, sosyal, psikolojik ve egzersize dayalı doğaçlama teknikleri (psikodrama) uygulamaları hazırlama ve yürütme bilgi ve becerisini kazanmış rekreasyonel rehberler yetiştirmek,

Toplum açısında rekreatif faaliyetlerin tanınmasını sağlamak ve boş-serbest zaman kültürü oluşturmak,

Rekreatif faaliyetler kapsamında dünyadaki yenilik ve gelişmelerin izlenmesini sağlamak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak,

Yaratıcı, yardımsever, teknik bilgi ve beceriler açısından donanımlı işgücü sağlamak üzere kaliteli bir eğitim plan ve programı yürütmek,

Rekreasyon hizmeti sağlayan kurum,kuruluş ya da işletmelerin tanınmasını sağlamak,

Öğrencilerin rekreasyon operasyonları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak,

Rekreasyonel bir program ya da faaliyetin yürütülmesinde gerekli olacak liderlik vasıflarının öne çıkarılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

Toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.